Kada je u pitanju projektovanje montažnih objekata, možemo Vam pomoći izradom sledeće projektne dokumentacije:

 • Projekta za legalizaciju svih tipova objekata (Izveštaj o zatečenom stanju objekta);
 • Idejnog rešenja;
 • Idejnog projekta;
 • Glavnog projekta;
 • Izvođačkog projekta;
 • Projekta izvedenog stanja objekata;
 • Projekta enterijera...

Zatim,

 • 3D vizuelizacija objekata;
 • Izrada animacija arhitektonskih objekata;
 • Stručno savetovanje.

Svi projekti se u potpunosti izrađuju po važećim propisima i zakonima Republike Srbije i svi su pokriveni validnom licencom. Višegodišnje iskustvo i respektabilne reference su čvrst garant našeg kvaliteta.

Naš projektni biro ima ogromno iskustvo u oblasti projektovanja posebno u sistemima montažne gradnje čeličnih objekata i omogućavamo Vam da do svog projekta dođete u veoma kratkom roku.

U nastavku teksta slede detaljne informacije o dokumentaciji neophodnoj za projektovanje montažnih objekata.


1. Opis dokumentacije potrebne za realizaciju projekta

A. Idejno rešenje

Idejno rešenje (IDR) se radi da bi investitor podneo zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, da bi uradio urbanistički projekat, definisao i potpisao projektni zadatak, dao saglasnost za nastavak rada na idejnom projektu i proverio svoj investicioni poduhvat:

 • u pogledu obima i cene radova;
 • funkcionalnih zahteva;
 • likovnih zahteva.

Idejno rešenje sadrži:

 • tehnički opis predviđenih radova(na nivou idejnog projekta);
 • planiranu investicionu vrednost radova;
 • situacija-1:200;
 • osnovu prizemlja-1:100;
 • osnova svih etaža-1:100;
 • osnovu krovnih ravni-1:100;
 • preseci-1:100;
 • sve fasade-1:100;
 • 3D vizualizaciju eksterijera i enterijera montažnih objekata.

Projektovanje montažnih objekata- Idejni Projekti

Više slika pogledajte ovde

B i C. Projekat za dobijanje građevinske dozvole (PGD) i projekat za izvođenje (PZI)

 1. Arhitektonsko-građevinski deo obuhvata:
 • projektni zadatak;
 • tehnički opis predviđenih radova;
 • geomehanički elaborat (prilaže se kao posebna sveska);
 • elaborat energetske efikasnosti (prilaže se kao posebna sveska);
 • elaborat zaštite od požara (prilaže se kao posebna sveska);
 • procenu ukupne vrednosti radova i detaljan predmet i predračun radova na osnovu koga se može ugovoriti izvođenje;
 • grafičke priloge:
   - situacija- R 1:200
  - osnova temelja- R 1:50
  - osnova prozemlja- R 1:50
  - osnove svih etaža- R 1:50
  - osnova krovnih ravni- R 1:50
  - osnova krovne konstrukcije- R 1:50
  - presek 1-1- R 1:50
  - presek 2-2- R 1:50
  - sve potrebne izglede- R 1:50
  - neophodne detalje u odgovarajućoj razmeri.

2. Projekat konstrukcije sa planovima pozicija i detaljima armature i veza u zavisnosti od usvojenog konstruktivnog sistema

Podlogeza izradu projekta konstrukcije su elementi arhitektonskog projekta, geotehničke i seizmološke podloge i geomehanički elaborat.

 1. Tekstualna dokumentacija projekta konstrukcije sadrži:
  - tehnički izveštaj sadrži opšte podatke o konstrukciji objekta, podaci o lokaciji, uslovima fundiranja, poboljšanje karakteristika tla, zamena materijala, podaci o klimatskoj zoni i zoni seizmičnosti, opis i izbor konstruktivnog i statičkog sistema, izbor materijala za noseću konstrukciju;
  - tehničke uslove za projektovanje i izvođenje.

  Projektovanje montažnih objekata- Statički proračuni

  Više slika pogledajte ovde

 2. Numerička dokumentacija projekta konstrukcije sadrži:

  - proračun konstrukcije;

  - specifikaciju materijala;

  -  grafičku dokumentaciju projekta konstrukcije (dispozicione crteže sa oznakama, crteže planove oplate betonske konstrukcije, crteže konstrutivnog rešenja čelične konstrukcije, planove i dispozicije kablova za prethodno naprezanje).

  Projektovanje montažnih objekata- Radionički detalji

Više slika pogledajte ovde

3. Projekat vodovoda i kanalizacije

Podloge za izradu projekta instalacija vodovoda i kanalizacije su elementi arhitektonskog projekta, idejno rešenje, tehnički uslovi za priključak na infrastrukturu izdate od strane ovlašćene organizacije.

 1. Tekstualna dokumentacija;
 2. Numerička dokumentacija;
 3. Grafička dokumentacija projekta instalacija vodovoda i kanalizacija.

4. Projekat elektro-instalacjie jake i slabe struje

5. Projekat zaštite od požara

Projekat zaštite od požara izrađuje se za objekte javne i druge namene.

 1. Tekstualna dokumentacija projekta zaštite sadrži:
  - tehnički izveštaj (podaci o lokaciji objekta, klasifikaciji objekta u pogledu zaštite od požara, podelu objekata na požarne sektore, definisanje evakuacionih puteva, izbor materijala za konstrukcije koje treba da budu otporne prema požaru, izbor materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti prena požaru, procenu opasnosti od požara koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se u njima koriste ili usklaištavaju, kao i opis stabilnih i mobilnih instalacija i uređaja za gašenje požara, evakuacone pureve za spasavanje lica i imovine, izbor mobilne opreme za gašenje požara i dr.);
 2. Numerička dokumentacija;
 3. Grafička dokumentacija.

6. Elaborat termičke i zvučne zaštite, energetske efikasnosti i energetski pasoš

Podloge za izradu elaborata su elementi projekta AG i instalacija. 

Dokumenta će u svemu biti urađena saglano Projektnim zadacima, uslovima iz Zahteva za ponudu, zakonskim propisima, standardima, tehničkim normativima i pravilama i sagledavanje postojećeg stanja. Navedeni elaborati će biti sastavni deo arhitektonskog projekta. Elaborat energetskih efikasnosti je elaborat koji obuhvata:

 • Proračune;
 • Tekst;
 • Crteže.

 Ukoliko imate potrebu za dodatnim informacijama ili besplatnu konsultaciju, kontaktirajte nas.

Povratak na početnu stranu